Iskazivanje interesovanja za Inovacioni fond

Svisscotact na Kosovu je otvorio poziv za podnošenje prijava za Inovacioni fond, u okviru projekta Podsticanje mogućnosti zapošljavanja i rasta (FEGO). Opšti cilj projekta je stvaranje radnih mesta i stvaranje prihoda na Kosovu, u sektoru nameštaja, odeće i seoskog turizma, da se doprinese rešavanju visoke stope nezaposlenosti i siromaštva u zemlji, posebno među mladima i ženama. Projekat FEGO finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, a sprovodi Svisscontact. Ovo je četvorogodišnji projekat, počev od januara 2022. godine.

 

Inovacioni fond

Fond za inovacije je instrument za podsticanje održivog rasta otvaranja novih radnih mesta u privatnom sektoru za mlade i intervencije fondova koje je identifikovao FEGO tim koji testiraju nove, inovativne i rizične ideje, ali nude priliku za promenu tržišta, što dovodi do značajnog rasta privatni sektor i obećavajuće otvaranje novih radnih mesta. IF je usko povezan sa fazama identifikacije intervencije, projektovanja i sklapanja poslova u FEGO prioritetnim sektorima i dizajniran je kao integralni i koherentni instrument Projekta, a ne kao posebna stalna aktivnost.

Opšti cilj IF-a je da interveniše u oblastima koje podržavaju zapošljivost i zapošljavanje. Finansije IF-a u oblastima intervencija su navedene u nastavku:

 

Inovativne inicijative koje se odnose na postojeće oblasti intervencije FEGO projekta
Druge inicijative vezane za zapošljavanje

 

Grant Criteria

IF dodeljuje grantove inicijativama, projektima ili aktivnostima koje dolaze od svih kvalifikovanih pojedinaca ili organizacija koje su inovativne, uticajne i imaju potencijal da doprinesu zapošljavanju.

Veličina pojedinačnih grantova koje će podržati FEGO projekat je 5.000 evra, a maksimalni iznos je 30.000 evra (samo iznos koji projekat podržava). Projekat prati pravilo sufinansiranja i zahteva minimalno 50% finansijskog učešća podnosioca.

 

Podobnost

IF će podsticati predloge svih vrsta pojedinaca, grupa ili organizacija koji doprinose FEGO ciljevima i dovode do povećanih ekonomskih podsticaja na Kosovu. Sledi lista, ali nije ograničena na, kvalifikovanih organizacija koje se mogu prijaviti za odgovarajuće grantove od IF-a:

  • Privatna preduzeća
  • Poslovne organizacije
  • Provajderi
  • Stručne organizacije
  • Organizacija civilnog društva (OCD)
  • Administrativne jedinice/opštine
  • Koncept „Grant plus“.

Molimo pošaljite Izraz zainteresovanosti za svoje ideje, sa najviše jedne stranice, na [email protected]. Od kandidata koji ispunjavaju uslove biće zatraženo da popune „Konceptnu belešku Fonda za inovacije“ koju dobija FEGO tim za početnu procenu. Ukoliko ideja odgovara kriterijumima postavljenim u projektu, bićete kontaktirani za dalje informacije u vezi sa procesom prijave. Inicijative, projekti ili aktivnosti koje stvaraju i doprinose ekonomskim prilikama i podržavaju zapošljavanje mladih žena i muškaraca na Kosovu se veoma podstiču da se prijave.

Podsticanje zapošljavanja i
mogućnosti rasta

Projekat Podsticanje mogućnosti zapošljavanja i rasta (FEGO) ima za cilj da podstakne razvoj inkluzivnog tržišnog sistema na Kosovu kako bi se stvorilo samozapošljavanje u sektorima odeće, nameštaja i ruralnog turizma. Finansira SIDA, implementira Svisscontact.