Shprehja e interesit për fondin e inovacionit

Swisscontact në Kosovë ka hapur thirrjen për aplikime për Fondin e Inovacionit, në kuadër të projektit Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes (FEGO). Objektivi i përgjithshëm i projektit është krijimi i vendeve të punës dhe gjenerimi i të ardhurave në Kosovë, në sektorët e veshmbathjes, mobiljeve dhe turizmit rural, për të adresuar shkallën e lartë të papunësisë dhe varfërisë në vend, veçanërisht në mesin e të rinjve dhe grave. Projekti financohet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA) dhe implementohet nga Swisscontact. Ky është një projekt katërvjeçar, që ka filluar në janar 2022.

Fondi i Inovacionit

Fondi i Inovacionit është një instrument për të nxitur rritjen e qëndrueshme të krijimit të punësimit në sektorin privat për të rinjtë dhe për të mbështetur ndërhyrjet e identifikuara nga ekipi FEGO që testojnë ide të reja, inovative dhe të guximshme, por gjithashtuofrojnë një mundësi për ndryshim të tregut, duke çuar në rritje të konsiderueshme të sektorit privat dhe krijim premtues të vendeve të punës. IF është i lidhur ngushtë me fazat e identifikimit, projektimit dhe marrëveshjes për ndërhyrje në sektorët prioritarë të FEGO-s dhe është projektuar si një instrument integral dhe koherent i projektit dhe jo si një aktivitet i veçantë i qëndrueshëm.

Qëllimi i përgjithshëm i IF është të ndërhyjë në fushat që mbështesin punësueshmërinë dhe punësimin. Financimi i IF në fushat e ndërhyrjeve është si mëposhtë:

  • Iniciativa inovative për zonat ekzistuese të ndërhyrjes së projektit FEGO
  • Iniciativa të tjera në lidhje me punësimin

Kriteret e grantit

 

Çmimet IF jepen për iniciativa, projekte ose aktivitete që vijnë nga të gjithë individët ose organizatat e kualifikuara, të cilat janë inovative, me ndikim, dhe kanë potencial për të kontribuar në punësim.

Madhësia e granteve individuale që do të mbështeten nga projekti FEGO është 5,000 euro dhe maksimumi është 30,000 euro (vetëm shuma e mbështetur nga projekti). Projekti ndjek rregullin e bashkëfinancimit dhe kërkon një minimum prej 50% pjesëmarrje financiare nga aplikanti.

Përshtatshmëria

IF do të inkurajojë propozime nga të gjitha llojet e individëve, grupeve ose organizatave që kontribuojnë drejt objektivave të FEGO-s dhe çojnë në rritjen e stimujve ekonomikë në Kosovë. Më poshtë është lista e, por jo e kufizuar, organizatave të pranueshme që mund të aplikojnë për grante të përshtatshme nga IF:

  • Ndërmarrjet private
  • Organizatat e bizneseve
  • Ofruesit e shërbimeve
  • Organizatat profesionale
  • Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC)
  • Njësitë administrative/komunat
  • Koncepti “Grant plus”.

Ju lutemi dërgoni ‘Shprehjen e Interesit’ për idetë tuaja, me maksimum një faqe, në [email protected]. Aplikantëve të kualifikuar do t’u kërkohet të plotësojnë ‘Konceptin e Fondit të Inovacionit’ i cili merret nga ekipi FEGO për vlerësimin fillestar. Nëse ideja përputhet me kriteret e përcaktuara nga projekti, do të kontaktoheni për informacione të mëtejshme në lidhje me procesin e aplikimit. Iniciativat, projektet apo aktivitetet që krijojnë dhe kontribuojnë në mundësitë ekonomike dhe mbështesin punësimin e të rinjve dhe të rejave në Kosovë inkurajohen të aplikojnë.

Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes

Projekti Nxitja e Punësimit dhe Mundësive të Rritjes (FEGO) synon të nxisë zhvillimin e sistemeve gjithëpërfshirëse të tregut në Kosovë për të gjeneruar vetëpunësim në sektorët e veshjeve, mobiljeve dhe turizmit rural. Financuar nga SIDA, implementuar nga Swisscontact.