banner-5

Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes

Projekti Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes (FEGO) në Kosovë financohet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (SIDA) dhe zbatohet nga Swisscontact në Kosovë. Projekti synon të gjenerojë punësim dhe të ardhura për gratë, burrat dhe të rinjtë, të cilët aktualisht jetojnë në varfëri dhe margjinalizim socio-ekonomik. Kjo synohet të arrihet përmes rritjes së qëndrueshme dhe të shkallëzuar të bizneseve mikro/të vogla (familjare) dhe bizneseve fillestare, në sektorët e veshmbathjes, mobiljeve dhe turizmit rural.

FEGO aplikon një qasje të Zhvillimit të Sistemeve të Tregut (MSD), duke u fokusuar veçanërisht në lehtësimin e tregut nëpërmjet modeleve të reja, inovative të biznesit për të siguruar ndryshime të qëndrueshme në shkallë të gjerë në sektorët përkatës. Projekti do të arrijë qëllimin e tij nëpërmjet dy objektivave kryesore:

  1. Nxitja e rritjes dhe zhvillimit të bizneseve mikro/të vogla (familjare) në sektorët e veshmbathjes dhe mobiljeve dhe lehtësimi i rritjes së sipërmarrjes së tyre dhe
  2. Mbështetja e komuniteteve lokale që operojnë me aktivitete të turizmit rural dhe sipërmarrjeve mikro dhe të vogla, për zhvillim të turizmit rural.

Të dy rezultatet do të kontribuojnë në sisteme më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse të tregut, përmirësimin e të ardhurave dhe produktivitetit dhe rritjen e krijimit të vendeve të punës në sektorin privat, duke kontribuar kështu në adresimin e niveleve të larta të papunësisë dhe varfërisë në vend, veçanërisht tek të rinjtë dhe gratë.

Kontakti zviceran, përmes projektit FEGO, promovon zhvillimin gjithëpërfshirës social, ekonomik dhe ekologjik për të dhënë një kontribut efektiv drejt prosperitetit të qëndrueshëm dhe të përhapur, duke u ofruar mundësinë njerëzve të pafavorizuar ekonomikisht dhe social për të përmirësuar jetën e tyre. iniciativë.

  • Forcimi i bizneseve të vogla dhe mikro dhe të reja, me theks në iniciativat në pronësi të grave dhe të rinjve
  • Promovimi i aksesit dhe lidhjeve më të mira me tregje, shërbime dhe mundësi të reja.
  • Mjedisi mundësues për rritjen e tyre.
  • Zhvillimi i teknikës së re, financiare, marketingut, kontrollit të cilësisë, certifikimit, logjistikës
  • Shërbime të reja mbështetëse për zhvillimin e biznesit për sektorët në rritje të mobiljeve, industrive të veshjeve dhe turizmit rural.
arrow-blue