banner-5

Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes

Projekti Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes (FEGO) në Kosovë financohet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (SIDA) dhe zbatohet nga Swisscontact në Kosovë. Projekti synon të gjenerojë punësim dhe të ardhura për gratë, burrat dhe të rinjtë, të cilët aktualisht jetojnë në varfëri dhe margjinalizim socio-ekonomik. Kjo synohet të arrihet përmes rritjes së qëndrueshme dhe të shkallëzuar të bizneseve mikro/të vogla (familjare) dhe bizneseve fillestare, në sektorët e veshmbathjes, mobiljeve dhe turizmit rural.

FEGO aplikon qasjen MSD – Zhvillimi i Sistemeve të Tregut, duke u fokusuar veçanërisht në lehtësimin e tregut nëpërmjet modeleve të reja dhe inovative të biznesit për të siguruar ndryshime të qëndrueshme në shkallë të gjerë në sektorët përkatës. Projekti do të arrijë qëllimin e tij nëpërmjet dy objektivave kryesore: 1) Nxitja e rritjes dhe zhvillimit të bizneseve mikro/të vogla (familjare) në sektorët e veshjeve dhe mobiljeve dhe lehtësimi i rritjes së sipërmarrjes së tyre dhe 2) mbështetja e komuniteteve lokale që operojnë me aktivitete turistike rurale, dhe sipërmarrjet e tyre mikro dhe të vogla, me qëllim të zhvillimit të turizmit rural. Rezultat e të dyja objektivave do të kontribuojnë në sisteme më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse të tregut, duke përmirësuar të ardhurat, produktivitetin dhe rritjen apo krijimin e vendeve të punës në sektorin privat, duke kontribuar kështu në adresimin e niveleve të larta të papunësisë dhe varfërisë në vend, veçanërisht tek të rinjtë dhe gratë. Swisscontact, përmes projektit FEGO, promovon zhvillimin shoqëror, ekonomik dhe ekologjik gjithëpërfshirës për të dhënë një kontribut efektiv drejt prosperitetit të qëndrueshëm dhe të përhapur, duke u ofruar mundësinë njerëzve të pafavorizuar ekonomikisht dhe socialisht për të përmirësuar jetën e tyre me iniciativat e tyre.

Nëpërmjet ndjekjes së këtyre objektivave, FEGO i është përkushtuar krijimit të sistemeve të tregut të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës. Ne kemi idejuar një set ndërhyrjesh për të rritur nivelin e të ardhurave, për të rritur produktivitetin dhe për të nxitur krijimin e vendeve të punës brenda sektorit privat:

  • Fuqizimi i bizneseve të vogla, mikro dhe të reja, me theks në iniciativat në pronësi të grave dhe të rinjve.
  • Promovimi i qasjes dhe lidhjeve më të mira me tregje, shërbime dhe mundësi të reja.
  • Rritja e mundësive për zhvillim të bizneseve.
  • Zhvillimi të teknikave financiare, marketingut, kontrollit të cilësisë, certifikimit dhe logjistikës.
  • Shërbime të reja mbështetëse për zhvillimin e biznesit për sektorët në rritje të mobilerisë, veshmbathjes dhe turizmit rural.

Me zbatimin e këtyre ndërhyrjeve strategjike, FEGO është e përkushtuar që të ketë një ndikim të qëndrueshëm në peizazhin ekonomik të Kosovës. Nëpërmjet bashkëpunimit dhe fuqizimit, ne aspirojmë të krijojmë një të ardhme ku rritja e qëndrueshme dhe mundësitë janë të qasshme për të gjithë.

arrow-blue