Mobilje

Përpunimi i drurit është ndër industritë prodhuese më të suksesshme për sa i përket zëvendësimit të importit dhe është një sektor që ka pësuar rritje të vazhdueshme vitet e fundit në Kosovë. Me rritjen e shpenzimeve të familjeve, veçanërisht për mobilje, rritja e standardit të jetesës, ndërtesave të reja të banimit dhe më e rëndësishmja rritja e eksporteve, ashtu po rritet edhe kërkesa e vazhdueshme për mobilje. Kështu, sektori i mobiljeve në Kosovë ka një potencial të lartë për rritje, gjenerim të punësimit dhe rritje të eksporteve.

Sektori i mobiljeve të projektit FEGO është i fokusuar në rritjen e qëndrueshme të kompanive mikro dhe të vogla të prodhimit të mobiljeve dhe në iniciativat e ndërmarrësisë për rritjen e sektorit. Projekti mbështet bizneset e vogla dhe mikro për tregjet e vendim dhe ato të eksportit, dhe synon të forcojë shërbimet mbështetëse për të mundësuar një mjedis për rritjen e qëndrueshme të MSME-ve. Duke përmirësuar lidhjet e tregut, përfshirë kanalet e shitjeve në internet dhe rrjetet e biznesit të diasporës, projekti synon të fuqizojë këto biznese për të përmbushur kërkesat e tregut në dizajn, cilësi, sasi dhe vazhdimësi të ofertës.

FEGO do të krijojë partneritete strategjike me bizneset fillestare dhe ndërmarrjet e reja, me fokus primar në tregjet biznes-në-biznes B2B. Këto bashkëpunime do të përfshijnë organizata partnere lokale të specializuara në ndërmarrje, duke ofruar mbështetje të vlefshme në rritjen e njohurive të tyre të biznesit, aftësive teknike, strategjive të marketingut, logjistikës dhe menaxhimit të cilësisë. Projekti do të punojë për të krijuar lidhje thelbësore në zinxhirët e vlerës dhe rrjetet e tregut, duke shfrytëzuar akterët dhe rrjetet e diasporës për ndarjen e njohurive dhe promovimin e rritjes së përgjithshme të sektorit privat të Kosovës. Asistenca specifike do të përfshijë përmirësimin e qasjes në shërbime dhe pajisje, kapacitete të zgjeruara të prodhimit, forcimin e lidhjeve me tregun, rritjen e përpjekjeve për marketing dhe dixhitalizim, si dhe nxitjen e rrjeteve të trajnimit dhe mundësive të mentorimit.