Turizmi rural

Sektori i turizmit në Kosovë është ende në fazat e hershme të zhvillimit me shenja më domethënëse të përmirësimit që kanë ndodhur në pesë deri në shtatë vitet e fundit. Rritja e rëndësisë së sektorit në nivel global, tendencat pozitive rajonale dhe diaspora aktive, çdo vit, kanë ndikuar në rritjen e ndërgjegjësimit lidhur me potencialin e turizmit nga sektori publik dhe privat në Kosovë. Turizmi rural në Kosovë ka potencial të konsiderueshëm për zhvillim dhe për t’u ofruar familjeve burime të ndryshme të të ardhurave, mundësi të reja pune dhe rritje të qëndrueshme ekonomike. Projekti FEGO në Kosovë synon të përmirësojë ofertën e turizmit rural përmes një qasjeje gjithëpërfshirëse duke u fokusuar në disa ndërhyrje që synojnë përmirësimin e ofertës ekzistuese turistike në destinacionet e përzgjedhura.

Ndërhyrjet e projektit synojnë të mbështesin komunitetet lokale që jetojnë në zonat rurale, ndërmarrjet mikro dhe të vogla të cilat operojnë me aktivitete të turizmit rural dhe të sigurojnë që këto të kontribuojnë në rritjen e zhvillimit ekonomik lokal të komuniteteve. Ai synon zhvillimin e përvojave të turizmit rural, fuqizimin e bizneseve ekzistuese të turizmit rural/mikro/bizneset e vogla dhe promovimin e bizneseve fillestare që ndjekin shembullin e tyre ose plotësojnë ofertën e tyre duke ofruar shërbime mikpritjeje të akomodimit, transportit, prodhimit të ushqimit tradicional, shitjet ose prodhimet artizanale dhe aktivitetet në natyrë gjatë gjithë vitit.