Ne shkojmë lartë. Me veshmbatje.

Rritja e tregut global të veshmbathjes është pasqyruar edhe në Kosovë dhe është nxitur nga ndërgjegjësimi për modën, kërkesën për veshje me porosi dhe rritjen e mediave sociale. Sektori i veshmbathjes në Kosovë përbëhet kryesisht nga biznese mikro dhe të vogla me fokus të punës në dizajnim dhe prodhimim të modës, kryesisht të udhëhequra nga gratë. Sektori i veshjeve në Kosovë është I dominuar nga femrat si fuqi punëtore, kryesisht nga zonat rurale, dhe shumë kompani të reja kanë trashëguar traditën nga familjet në thurje dhe qepje, duke u shndërruar në kompani të dizajnit të modës së nivelit të lartë.

Projekti lehtëson iniciativat e rritjes së ndërmarrjeve fillestare dhe atyre të reja. Ai mbështet iniciativat e bizneseve rreth produkteve dhe shërbimeve të reja, por pa u kufizuar vetëm në këto biznese, dhe tregjet biznes-me-biznes (B2B). Ai fokusohet në mbështetjen e nismave të sipërmarrjes që adresojnë kërkesën e bizneseve prodhuese mikro dhe të vogla në sektorët e përzgjedhur, në funksion të kërkesës dhe nevojave të blerësve dhe shpërndarësve të tyre dhe/ose kanaleve të mundshme të marketingut të drejtpërdrejtë me fokus marketingun dixhital. Projekti angazhon organizata partnere lokale të specializuara në iniciativat e sipërmarrjes për të zbatuar këto ndërhyrje. Ai lehtëson rritjen e bizneseve, duke mbështetur ato me produkte dhe shërbime që janë thelbësore për prodhim, dhe ndihmon në përmirësimin e njohurive të tyre të biznesit; ndërtimin e kapaciteteve të tyre teknike, sipërmarrëse, marketing, logjistike dhe menaxhuese; rritje dhe zhvillim të biznesit të tyre (të ri); dhe krijimin e lidhjeve të nevojshme në zinxhirët e vlerës dhe rrjetet e tregut. Projekti gjithashtu angazhon akterë dhe rrjete të diasporës si burim njohurish për të promovuar rritjen e sektorit privat të Kosovës.